Dummy REST API - JSON data

Đây là một Dummy JSON server cung cấp các REST APIs.

This is a Dummy JSON server that provides REST APIs.

Sản phẩm của Code Đủ Thứ . Phục vụ cho việc kiểm thử hay thực hành với dữ liệu phía frontend

Create by Code Đủ Thứ . Use for testing or practicing with frontend data

API list: